Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem pozemků parc. č. 150/46, 150/82, 2160/75, 2160/77, 2160/79 v k. ú. Stodůlky za účelem rozšíření veřejné komunikační sítě, ke stavbě „FTTxO_A_PH-Luka_PRLUK1_UR“ spol. CETIN, a.s.

14. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 0095/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

5. schůze rady MČ z 14.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0095/2022 ze dne 14.03.2022

19. Pronájem pozemků parc. č. 150/46, 150/82, 2160/75, 2160/77, 2160/79 v k. ú. Stodůlky za účelem rozšíření veřejné komunikační sítě, ke stavbě „FTTxO_A_PH-Luka_PRLUK1_UR“ spol. CETIN, a.s.

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem části pozemků parc. č. 2160/75, 2160/77, 2160/79, 150/46, 150/82 v k. ú. Stodůlky v rámci stavby s názvem „FTTx0_A_PH-Luka_PRLUK1_UR“, za účelem rozšíření veřejné komunikační sítě a zkvalitnění služeb v oblasti elektronických komunikací. Nájemní smlouva bude uzavřena mezi MČ Praha 13 a společností CETIN, a.s., IČO 0408406, na dobu určitou ode dne podpisu do 31.12.2022. Celková realizace prací bude na pozemcích trvat 24 dní za celkové nájemné 13.820 Kč.

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.03.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení