Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem pozemku parc.č. 2194/1 v k.ú. Stodůlky PREdistribuci, a.s., za účelem připojení kabelové přípojky NN k parc.č. 391

27. 09. 2021
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 0424/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

16. schůze rady MČ z 27.09.2021

USNESENÍ číslo UR 0424/2021 ze dne 27.09.2021

12. Pronájem pozemku parc.č. 2194/1 v k.ú. Stodůlky PREdistribuci, a.s., za účelem připojení kabelové přípojky NN k parc.č. 391

Rada městské části

I. souhlasí

s pronájmem části pozemku parc.č. 2194/1 v k.ú Stodůlky za účelem přípojení kabelové přípojky NN k parc.č. 391 v k.ú Stodůlky. Nájemní smlouva bude uzavřena mezi MČ Praha 13 a společností PREdistribuce, a.s., IČO 27376516, na dobu určitou, realizace prací bude trvat na ploše 4m2 10 dnů, za celkové nájemné ve výši 800 Kč.

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.09.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení