Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem pozemků parc. č 2342/484, 2342/533 a 2400/1 v k. ú. Stodůlky

19. 12. 2022
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 0521/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

20. schůze rady MČ z 19.12.2022

USNESENÍ číslo UR 0521/2022 ze dne 19.12.2022

15. Pronájem pozemků parc. č 2342/484, 2342/533 a 2400/1 v k. ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy se spol. Com-Pakt Energy, a. s., (IČO 27619613) na částí pozemků parc. č. 2342/484, 2342/533 a 2400/1 v k. ú. Stodůlky o celkové výměře 52 m2, za účelem výkopových prací pro výměnu kabelů NN na dobu určitou od podpisu smlouvy do 31.3.2023. Cena za pronájem činí 45.760 Kč. V této ceně je zahrnuta i částka za bezdůvodné obohacení od 1.12.2022 do podpisu smlouvy. Práce budou provedeny během 44 dní.

II. ukládá

vedoucí OMBI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat nájemní smlouvu

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

05.01.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ivana Todlová v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení