Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem prostoru sloužícího podnikání číslo 112 v objektu Polikliniky Janského 2254, Praha 5

07. 02. 2022
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 0046/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

3. schůze rady MČ z 07.02.2022

USNESENÍ číslo UR 0046/2022 ze dne 07.02.2022

18. Pronájem prostoru sloužícího podnikání číslo 112 v objektu Polikliniky Janského 2254, Praha 5

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání č.112, ordinace, o výměře 65,17 m2, za navrženou částku 1520 Kč/m2/rok, v objektu Janského 2254, Praha 5, se spol. MediCareLine, s.r.o., se sídlem Přecechtělova 2240/5, Praha 5, IČO 04028414, na dobu určitou od 1.3.2022 do 31.08.2022. Po předložení oprávnění k poskytování zdravotnických služeb se doba trvání nájmu mění od 01.09.2022 na dobu neurčitou.

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání dle tohoto rozhodnutí RMČ

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

25.02.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení