Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem prostoru sloužícího podnikání číslo 113 v objektu Polikliniky Hostinského 1533, Praha 5

13. 09. 2021
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 0409/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 13.09.2021

USNESENÍ číslo UR 0409/2021 ze dne 13.09.2021

15. Pronájem prostoru sloužícího podnikání číslo 113 v objektu Polikliniky Hostinského 1533, Praha 5

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání č.113, ordinace ortopedie, o výměře 87,73 m2, v objektu Hostinského 1533, Praha 5, se spol. Ortopedie Praha 5, s.r.o., jednatel MUDr. Tomáš Novák, IČO 29135184, na dobu neurčitou

II. ukládá

Ing.Renátě Uramové, vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního, na základě pověření starosty MČ Praha 13 podepsat smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání dle tohoto rozhodnnutí RMČ

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.09.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení