Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Pronájem prostoru sloužícího podnikání číslo 13 a číslo 132 v objektu Polikliniky Hostinského 1533, Praha 5

21. 06. 2021
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0309/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 21.06.2021

USNESENÍ číslo UR 0309/2021 ze dne 21.06.2021

29. Pronájem prostoru sloužícího podnikání číslo 13 a číslo 132 v objektu Polikliniky Hostinského 1533, Praha 5

Rada městské části

I. schvaluje

a) uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání č.13, o výměře 18,60m2, v objektu Hostinského 1533, Praha 5, s MUDr. Zuzanou Ritterovou, IČO 70953619, za účelem provozování neurologie+psychoterapie, na dobu neurčitou, nájemné 1354 Kč/m2/rok s tím, že zajistí změnu užívání na vlastní náklady
b) uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání č.132, o výměře 27,95 m2,v objektu Hostinského 1533, Praha 5, s firmou ORL Foniatrie Stodůlky, IČO 24212920, za účelem provozování audiometrie a foniatrické ordinace, na dobu neurčitou, nájemné 3578 Kč/m2/rok

II. ukládá

Ing.Renátě Uramové, vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního, na základě pověření starosty MČ Praha 13 podepsat smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikáná dle tohoto rozhodnnutí RMČ

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

30.06.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení