Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Protokol o výsledku následné finanční kontroly přijatých opatření a periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití dotací MČ Praha 13 udělených pro rok 2021 v oblasti sociální

21. 02. 2022
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 0065/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 21.02.2022

USNESENÍ číslo UR 0065/2022 ze dne 21.02.2022

10. Protokol o výsledku následné finanční kontroly přijatých opatření a periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití dotací MČ Praha 13 udělených pro rok 2021 v oblasti sociální

Rada městské části

I. bere na vědomí

protokol o výsledku následné finanční kontroly přijatých opatření a periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití dotací MČ Praha 13 udělených pro rok 2021 v oblasti sociální

II. souhlasí

s navrženými doporučeními uvedenými v protokolu o výsledku následné finanční kontroly přijatých opatření a periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití dotací MČ Praha 13 udělených pro rok 2021 v oblasti sociální a v důvodové zprávě

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi spolu s dotační komisí pro oblast sociální uplatnit navržená doporučení, která vyplynula z periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití dotací MČ Praha 13 udělených pro rok 2021 při udílení dotací pro rok 2022 v oblasti sociální v průběhu roku 2022

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 16.01.2023

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení