Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Revokace usnesení č. UR 0005/2020 ze dne 13.01.2020

14. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 0091/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

5. schůze rady MČ z 14.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0091/2022 ze dne 14.03.2022

15. Revokace usnesení č. UR 0005/2020 ze dne 13.01.2020

Rada městské části

I. revokuje

usnesení RMČ Praha 13 č. UR 0005/2020 ze dne 13.01.2020

II. souhlasí

jako vlastník pozemků parc. č. 1569/28 a parc. č. 1569/286 a jako vlastník sousedních pozemků parc. č. 2245/3 a 2246/21, vše v k. ú. Stodůlky, se stavbou „Stodůlky – K Zahrádkám – nová RS 4190 ATÚ – etapa 2“ dle předložené studie, z důvodu vydání územního rozhodnutí

III. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi prostřednictvím odbou MBAI sdělit stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 31.03.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení