Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Revokace usnesení číslo UR 0175/2022 ze dne 9.5.2022

25. 07. 2022
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 0286/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 25.07.2022

USNESENÍ číslo UR 0286/2022 ze dne 25.07.2022

10. Revokace usnesení číslo UR 0175/2022 ze dne 9.5.2022

Rada městské části

I. revokuje

usnesení číslo UR 0175/2022 ze dne 9.5.2022

II. schvaluje

předloženou Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání a Smlouvu o nájmu movitých věcí

III. ukládá

vedouci OMBAI Ing. Renátě Uramové na základě pověření starosty podepsat Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání a Smlouvu o nájmu movitých věcí dle tohoto usnesení RMČ Prahy 13

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

31.08.2022

IV. ukládá

místostarostovi Davidu Zelenému prostřednictvím vedoucího OHS Jaroslava Matýska připravit prostory restaurace k převzetí nájemcem – provozovatelem restaurace

Zodpovídá: místostarosta David Zelený, termín: 31.08.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení