Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Revokace usnesení UZ 0269/2013 ze dne 17. 4. 2013, předání technického zhodnocení komunikací Janského, Tlumačovská, odejmutí pozemku parc. č. 2342/808 v k. ú. Stodůlky odděl. GP do majetku HMP

07. 09. 2022
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: UZ 0299/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

19. zasedání zastupitelstva MČ z 07.09.2022

USNESENÍ číslo UZ 0299/2022 ze dne 07.09.2022

14. Revokace usnesení UZ 0269/2013 ze dne 17. 4. 2013, předání technického zhodnocení komunikací Janského, Tlumačovská, odejmutí pozemku parc. č. 2342/808 v k. ú. Stodůlky odděl. GP do majetku HMP

Zastupitelstvo městské části

I. revokuje

usnesení UZ 0269/2013 ze dne 17.4.2013

II. schvaluje

1. předání technického zhodnocení komunikací s celkové hodnotě 13.717.591,64 Kč do majetku HMP: INV.č.MC13E0020297 komunikace Janského, Velká Ohrada-stavba ,,Úprava komunikace pro kolmá stání“, INV.č. MC13E0020375 komunikace Tlumačovská, Velká Ohrada-stavba ,,Úprava komunikace pro parkovací stání“, INV. č. MC13E0020376 chodník při komunikaci Tlumačovská, Velká Ohrada

2. odejmutí pozemku parc. č. 2342/808 v k. ú. Stodůlky plocha 72 m2, odděleného z pozemku 2342/484 GP č. 6020-246/2021 ze dne 12.10.2021, oddělení zeleně od chodníku a předání do majetku HMP

III. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi zaslat usnesení ZMČ odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy prostřednictvím odboru MBAI

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 30.11.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ivana Todlová v. r.

David Zelený v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení