Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rezidenční čtvrť Nad Zámečkem

23. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 69/1999

 

usnesení  č. 069  z 4.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 23.2.1999


 


     I.     Souhlasí             


 


s  výstavbou  rezidenční  čtvrti Nad  Zámečkem  za  předpokladu  splnění  následujících  podmínek:


1)  Bude  vybudováno koordinované světelné  signalizační  zařízení  na  křižovatce  ulic  Bucharova  x  Pekařská  x  Rozvadovská  spojka.


2)  Bilance  dopravy  v  klidu  musí  být  zahrnuta  do   programu  výstavby  jednotlivých  objektů,  rezidenční  parkování bude realizováno  v rámci  výstavby  na  vlastním  pozemku    tedy  mimo  jízdní  pruhy  veřejných  komunikací,  v  garážích  pod  objekty,  v samostatných  garážích  nebo  na  terénních  parkovištích.


3)  Vzhledem  k  nedostatku  učeben  v  ZŠ  v  Nových  Butovicích  a  rozsahu  výstavby  upozorňuje  Městská  část  Praha  13  na  skutečnost,  že  v  rámci  výstavby  nové  čtvrti  musí  být  řešeno  přijetí  žáků  do    mimo  území    Praha  13.


4)  Součástí  vybavenosti  lokality  bude  Dům  seniorů  na  ploše  veřejného  vybavení  (VV –    


modrá).


5)  Městská  část  Praha  13  požaduje  uzavření  nájemních  smluv  na  pozemky,  které  jsou  v  majetku     Praha  13 a které budou výstavbou dotčeny


6)  V projektové  dokumentaci  ke stavebnímu  povolení  požaduje MČ  Praha  13  doložit  projekt  ozelenění,  ze  kterého  bude  patrná  návaznost  cyklistického  a  pěšího  systému  na  Jihozápadní  město.


7)  Městská    část    Praha   13    požaduje    zahrnout    do    územního   rozhodnutí     možnost    zrealizování     pěšího    a     cyklistického   propojení   rezidenční   čtvrtě  s JZM   přes   budoucí   Radlickou radiálu,   a   to   v   místech,   které   je   v  PD   pro  územní  řízení  označeno   “příčná   pěší   osa”    a     místě   přístupu   ke  stanici   metra   Nové   Butovice   (tj.   v   místě   provizorního   dopravního  napojení  větve   42 MO 11,5/50).


 


     II.     ukládá       

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


KT: 30.04.99


 


jednat  s investorem  a    Praha  5  o  částečném  využití  projektovaného  Domu  seniorů  v této  lokalitě  pro  potřeby    Praha  13.