Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočet Domu kultury na rok 1999

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 55/1999

I. bere na vědomí


rozpočtové provizorium Domu kultury, čerpání finančních prostředků ve výši 1/12 ze schváleného rozpočtu na rok 1998 – měsíčněII. ukládá

*


ZS Ing. Dvořákovi


[MIDV]


T: 30.04.99vrátit návrh rozpočtu řediteli DK MLEJN k přepracování a zpracování analýzy nákladů a výnosů jednotlivých složek DK (Hájek, galerie, Lučinka … )