Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2022 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb)

22. 11. 2021
Rada
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: UR 0500/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

20. schůze rady MČ z 22.11.2021

USNESENÍ číslo UR 0500/2021 ze dne 22.11.2021

6. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2022 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových organizací: ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska sociálních služeb)

Rada městské části

I. souhlasí

a) návrhem rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2022, podle zákona č. 250/2000 Sb., odst. 1 a 2, v těchtozávazných ukazatelích a navrhovaných objemech:

Příjmy:

-Daňové příjmy 62.190.000 Kč

-Nedaňové příjmy 3.200.000 Kč

-Transfery 382.853.000 Kč

-Investiční příjmy 0 Kč

Celkem příjmy 448.243.000 Kč

Financování 0 Kč

Příjmy včetně financování 448.243.000 Kč 

Výdaje:

Neinvestiční výdaje 405.830.400 Kč

-Investiční výdaje 42.412.600 Kč

Celkem výdaje 448.243.000 Kč

Financování 0 Kč

Výdaje včetně financování 448 243.000 Kč 

Závazné ukazatele pro fondy a příspěvkové organizace, podle zákona č. 250/2000 Sb., § 12, odst. 2, jsou uvedeny na str. 18, 61-63  

b) s návrhem finančního plánu zdaňované činnosti včetně správcovských firem v těchto objemech:

-Výnosy 58.083.200 Kč

-Náklady 50.709.900 Kč

-Zisk 7.373.300 Kč 

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi předložit rozpočet MČ Praha 13 na rok 2022 na zasedání zastupitelstva

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.03.2022

III. doporučuje ZMČschválit rozpočet MČ Praha 13 na rok 2022 ve výše uvedených objemech

IV. doporučuje ZMČpověřit RMČ k provádění jednotlivých rozpočtových změn formou rozpočtových opatření v roce 2022 bez stanovení výše limitu a podávat průběžně informaci o těchto opatřeních ZMČ Praha 13      

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení