Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Rozpočtové změny za měsíc září 2021

13. 09. 2021
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 0395/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 13.09.2021

USNESENÍ číslo UR 0395/2021 ze dne 13.09.2021

1. Rozpočtové změny za měsíc září 2021

Rada městské části

I. schvaluje

rozpočtové změny za měsíc září 2021 (rozpočtová opatření č. 118 – 125 a HMP č. 2079, 2080 a 2083)

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi provést tyto změny prostřednictvím odboru ekonomického a předložit informaci o provedených změnách zastupitelstvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 08.12.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení