Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Směna pozemků parc. č. 165/41 o výměře 122 m2 za pozemek parc. č. 93/4 o výměře 122 m2, vše v k.ú. Třebonice

02. 03. 2022
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UZ 0250/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

17. zasedání zastupitelstva MČ z 02.03.2022

USNESENÍ číslo UZ 0250/2022 ze dne 02.03.2022

11. Směna pozemků parc. č. 165/41 o výměře 122 m2 za pozemek parc. č. 93/4 o výměře 122 m2, vše v k.ú. Třebonice

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

směnu pozemků parc. č. 165/41 v k. ú. Třebonice o výměře 122 m2, ve vlastnictví XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX za pozemek parc. č. 93/4 v k. ú. Třebonice o výměře 122 m2, který je svěřen MČ Praha 13 za cenu dle znaleckého posudku. Rozdíl v ceně pozemků v celkové výši 144.290 Kč uhradí XXX XXXXX XXXXXXXX do 60 dnů od podpisu směnné smlouvy.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat směnnou smlouvu

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 10.05.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ivana Todlová v. r.

Adam Kopetzký v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení