Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce prostranství před FZŠ Mezi Školami, Praha 13“

12. 09. 2022
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 0372/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 12.09.2022

USNESENÍ číslo UR 0372/2022 ze dne 12.09.2022

6. Smlouva na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce prostranství před FZŠ Mezi Školami, Praha 13″

Rada městské části

I. bere na vědomí

protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na „Rekonstrukce prostranství před FZŠ Mezi Školami, Praha 13“

II. schvaluje

smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem firmou Gartensta Plus, s. r. o., Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10 Dubeč, neboť nabídka této společnosti byla vyhodnocena jako nejvýhodnější pro potřeby zadavatele

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové po dopracování s OŽP a OLP podepsat smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce prostranství před FZŠ Mezi Školami, Praha 13“

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 23.09.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení