Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 2160/29 a 2160/75 v k.ú. Stodůlky se společností CETIN, a.s., ke stavbě s názvem „FTTx0_A_PH_Luka_PRLUK1_UR“

09. 06. 2021
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UZ 0203/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

13. zasedání zastupitelstva MČ z 09.06.2021

USNESENÍ číslo UZ 0203/2021 ze dne 09.06.2021

13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 2160/29 a 2160/75 v k.ú. Stodůlky se společností CETIN, a.s., ke stavbě s názvem „FTTx0_A_PH_Luka_PRLUK1_UR“

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům 2160/29, 2160/75, v k.ú. Stodůlky v rámci stavby „FTTx0_A_PH-Luka_PRLUK1_UR“ v k.ú. Stodůlky, Praha 13, za účelem rozšíření veřejné komunikační sítě a zkvalitnění služby v oblasti elektronických komunikací. Smlouva bude uzavřena mezi MČ Praha 13 a společností CETIN, a.s., zastoupená na základě plné moci se společností ZLÍNPROJEKT, a.s., v celkovém rozsahu cca 37 bm, za jednorázovou úhradu ve výši 350 Kč/bm, minimálně však 2.000 Kč bez DPH. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.07.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Aneta Ečeková Maršálová v. r.

Mgr. Yveta Kvapilová v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení