Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parc.č. 391/1 v k.ú. Třebonice

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 67/1999

I. Souhlasí

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene


a) na stavbu přeložky vodovodu DP Zličín na pozemku parc. č.


391/1 v k. ú. Třebonice ( v rozsahu PK 203 )


b) na stavbu přeložky VTL plynovodu DN 300 na pozemku parc.


č.391//1 v k.ú. Třebonice ( v rozsahu PK 204/1)


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 08.04.99prostřednictvím OSOM zveřejnit tento záměr a doplnit do smlouvy velikost pozemku


III. ukládá

*


Starostovi


[STAR]


T: 15.06.99


Ing. P. Bratskému podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parc.č. 391/1 v k.ú.Třebonice