Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 795/1 v k.ú. Stodůlky

02. 02. 2000
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UZ 176/2000


 
 


 


I. Souhlasí

  1. s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.795/1 v k.ú. Stodůlky po doplnění těchto úprav smlouvy:


čl. I., odstavec 2 doplnit na konci textu slova “v délce vedení ….”


čl. II.,odstavec 1 doplnit na konci textu slova “za cenu odpovídající délce vedení, tj. …”


čl. V.,za druhou odrážku další tři odrážky:


– oprávněný je povinen informovat povinného o narušení pozemku


– narušení pozemku je oprávněný povinen uvést do původního stavu


– sankční postih při neplnění podmínek smlouvy (viz bod III. tohoto usnesení)b) se zřizováním věcných břemen za jednorázovou úplatu pro kabelová vedení


telekomunikačních a elektrických sítí:
– v délce vedení do 30 m 1 500,-Kč


– v délce vedení 30 m – 50 m 2 000,-Kč


– v délce vedení 50 m – 100 m 2 500,-Kč


– v délce vedení nad 100 m max. 3 000,-Kč 


 


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 05.02.00prostřednictvím OSOM zveřejnit tento záměrIII. ukládá

*


Místní radě


[MR]


T: 29.02.00


projednat sankční podmínky při neplnění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemeneIV. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 07.03.00podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene