Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Ohrada 3 – EVR – obnova kNN, S – 149652“

07. 09. 2022
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: UZ 0295/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

19. zasedání zastupitelstva MČ z 07.09.2022

USNESENÍ číslo UZ 0295/2022 ze dne 07.09.2022

10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Ohrada 3 – EVR – obnova kNN, S – 149652“

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 13 a PREdistribuce, a. s., IČO 27376516 k pozemkům parc. č. 2342/289, parc. č. 2342/291, parc. č. 2342/292, parc. č. 2342/293 a parc. č. 2342/296, vše v k. ú. Stodůlky, na trvalé uložení distribuční soustavy „Ohrada 3 – EVR – obnova kNN, S – 149652“ o délce cca 32,7 bm za jednorázovou úhradu ve výši 350 Kč/bm, nejméně však 2.000 Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 30.11.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ivana Todlová v. r.

David Zelený v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení