Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a. s., IČO 27376531 k pozemku parc. č. 1569/286 v k. ú. Stodůlky

23. 05. 2022
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 0203/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 23.05.2022

USNESENÍ číslo UR 0203/2022 ze dne 23.05.2022

21. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a. s., IČO 27376531 k pozemku parc. č. 1569/286 v k. ú. Stodůlky

Rada městské části

I. doporučuje

ZMČschválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 13 a společností PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, k pozemku parc. č. 1569/286 v k. ú. Stodůlky, na trvalé uložení kabelového vedení VN o délce cca 17,5 bm a HDPE chráničky za jednorázovou úhradu ve výši 350 Kč/ bm, nejméně však 2.000 Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení