Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a. s., IČO 27376531 k pozemkům v k. ú. Stodůlky

08. 06. 2022
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UZ 0280/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 08.06.2022

USNESENÍ číslo UZ 0280/2022 ze dne 08.06.2022

26. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a. s., IČO 27376531 k pozemkům v k. ú. Stodůlky

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 13 a PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, k pozemkům parc. č. 1236/140, parc. č. 1236/177, parc. č. 1456/1, parc. č. 1456/30, parc. č. 1456/31 parc. č. 1456/33, parc. č. 1456/34, parc. č. 1456/36, parc. č. 2229/2 a parc. č. 2242/1, vše v k.ú. Stodůlky, na trvalé uložení elektrických distribučních zařízení, kabelu NN 0,4 kV, a kabelu VN 22 kV, o délce cca 189 bm, pro stavbu „S-150558, Praha 13 – Stodůlky, Münzbergerových 2811 – nová SD 922, kNN“, za jednorázovou úhradu ve výši 350 Kč/bm, nejméně však 2.000 Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.08.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Josef Zobal v. r.

Zbyněk Pastrňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení