Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s., IČO 27376516, k pozemkům v k.ú. Stodůlky

08. 09. 2021
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UZ 0221/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

14. zasedání zastupitelstva MČ z 08.09.2021

USNESENÍ číslo UZ 0221/2021 ze dne 08.09.2021

11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a.s., IČO 27376516, k pozemkům v k.ú. Stodůlky

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 13 a společností PREdistribuce, a.s., IČO 27376516, k pozemkům parc. č. 2273/7, parc. č. 2273/8, parc. č. 2274/4, parc. č. 2274/5, parc. č. 2403/4, parc. č. 2586/3, parc. č. 2653, parc. č. 2654/3, parc. č. 2654/7, parc. č. 2654/10, parc. č. 2654/17, parc. č. 2654/40, parc. č. 2908/4, parc. č. 2909/1, vše v k.ú. Stodůlky, na trvalé uložení kabelů o celkové délce cca 703,5 bm, za jednorázovou úhradu ve výši 350 Kč/bm, nejméně však 2.000 Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.10.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Zbyněk Pastrňák v. r.

Ing. Josef Zobal v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení