Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o sponzorské spolupráci uzavřená mezi MČ Praha 13 a společností Pražské služby, a. s.

26. 07. 2021
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 0348/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 26.07.2021

USNESENÍ číslo UR 0348/2021 ze dne 26.07.2021

32. Smlouva o sponzorské spolupráci uzavřená mezi MČ Praha 13 a společností Pražské služby, a. s.

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření smlouvy o sponzorské spolupráci mezi městskou částí Praha 13 a společností Pražské služby, a. s., na zajištění 8 ks odpadových nádob na směsný odpad a 30 ks kovových bezpečnostních zábran na akci „Koncert pro park“ konanou dne 31.8.2021 v Centrálním parku a na zajištění propagace spol. Pražské služby, a. s., na této akci

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o sponzorské spolupráci uzavřenou mezi městskou částí Praha 13 a společností Pražské služby, a. s.

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.08.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení