Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2242/1 v k.ú. Stodůlky se společností PREdistribuce, a.s., v rámci stavební akce „Rozšíření distribuční soustavy NN, Praha 13, Stodůlky, Kellnerova, parc.č. 1457, SS 102, D-149561“

08. 12. 2021
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UZ 0237/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

15. zasedání zastupitelstva MČ z 08.12.2021

USNESENÍ číslo UZ 0237/2021 ze dne 08.12.2021

12. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2242/1 v k.ú. Stodůlky se společností PREdistribuce, a.s., v rámci stavební akce „Rozšíření distribuční soustavy NN, Praha 13, Stodůlky, Kellnerova, parc.č. 1457, SS 102, D-149561″

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 13 a společností PREdistribuce, a.s., k pozemku parc.č. 2242/1 v k.ú. Stodůlky, v rámci stavební akce „Rozšíření distribuční soustavy NN, Praha 13, Stodůlky, Kellnerova parc.č. 1457, SS 102, D-149561“ v celkové délce cca 7 bm za jednorázovou úhradu ve výši 340 Kč/bm, nejméně však 2.000 Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 28.02.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Michal Drábek v. r.

Ivana Todlová v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení