Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o výpůjčce mezi městskou částí Praha 13 a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

21. 02. 2022
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 0059/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 21.02.2022

USNESENÍ číslo UR 0059/2022 ze dne 21.02.2022

4. Smlouva o výpůjčce mezi městskou částí Praha 13 a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Rada městské části

I. schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 2860/1 v k. ú. Stodůlky za účelem konání akce Bezpečná 13 aneb Bezpečnost zajištěna 2022 mezi městskou částí Praha 13 a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu mezi městskou částí Praha 13 a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., o výpůjčce pozemku parc. č. 2860/1 v k. ú. Stodůlky za účelem konání akce Bezpečná 13 aneb Bezpečnost zajištěna 2022

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 22.04.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení