Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o výpůjčce pozemku

25. 07. 2022
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 0301/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

13. schůze rady MČ z 25.07.2022

USNESENÍ číslo UR 0301/2022 ze dne 25.07.2022

25. Smlouva o výpůjčce pozemku

Rada městské části

I. schvaluje

smlouvu o výpůjčce části pozemku parc. č. 2131/95 v k. ú. Stodůlky o výměře 650m2 na akci „Rekonstrukce dětského hřiště U Jezera, Praha 13“

II. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat smlouvu o výpůjčce části pozemku s hlavním městem Praha na realizaci akce „Rekonstrukce dětského hřiště U Jezera, Praha 13“

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 26.08.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení