Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o výpůjčce pozemku s Hlavním městem Prahou č.VYP/35/05/013767/2022

28. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UR 0119/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

6. schůze rady MČ z 28.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0119/2022 ze dne 28.03.2022

15. Smlouva o výpůjčce pozemku s Hlavním městem Prahou č.VYP/35/05/013767/2022

Rada městské části

I. souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č.2342/249 k.ú.Stodůlky, o výměře 6 m2, s Hlavním městem Prahou

II. ukládá

vedoucí OMBAI Ing. Renátě Uramové podepsat smlouvu o výpůjčce č.VYP/35/05/013767/2022 s Hlavním městem Prahou

Zodpovídá: vedoucí odboru majetkového, bytového a investičního Ing. Renáta Uramová, termín:

15.04.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení