Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 154 v k. ú. Třebonice

29. 08. 2022
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0342/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 29.08.2022

USNESENÍ číslo UR 0342/2022 ze dne 29.08.2022

33. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 154 v k. ú. Třebonice

Rada městské části

I. doporučuje

ZMČschválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 154 v k. ú. Třebonice o celkové délce 7,87 bm na uložení kanalizačního potrubí. Smlouva bude uzavřena mezi MČ Praha 13 a společností Dům Třebonice, s. r. o., za jednorázovou úhradu ve výši 2.754,50 Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení