Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2194/1 v k. ú. Stodůlky se společností PREdistribuce, a. s.

08. 06. 2022
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UZ 0278/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

18. zasedání zastupitelstva MČ z 08.06.2022

USNESENÍ číslo UZ 0278/2022 ze dne 08.06.2022

24. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2194/1 v k. ú. Stodůlky se společností PREdistribuce, a. s.

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2194/1 v k. ú. Stodůlky, v celkové délce 4 bm, na trvalé uložení kabelové přípojky NN v rámci akce ,,Praha 13 – Stodůlky, Vstavačová, parc. č. 391-nová SS 102, číslo SPP: D – 15024″. Smlouva bude uzavřena mezi MČ Praha 13 a společností PREdistribuce, a. s., za jednorázovou úhradu 2.000 Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat Smlouvu o zřízení věcného břemene

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.08.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Ing. Josef Zobal v. r.

Zbyněk Pastrňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení