Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č.2213/1 v k.ú. Stodůlky v souvislosti s přípojkou NN kabelu AYKY 3×185+95 v ulici Okruhová

08. 09. 2021
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UZ 0219/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

14. zasedání zastupitelstva MČ z 08.09.2021

USNESENÍ číslo UZ 0219/2021 ze dne 08.09.2021

9. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č.2213/1 v k.ú. Stodůlky v souvislosti s přípojkou NN kabelu AYKY 3×185+95 v ulici Okruhová

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2213/1 v k.ú. Stodůlky v souvislosti s rozšířením distribučního podzemního vedení NN kabelem AYKY 3×185+95 v ulici Okruhová, Praha 5 v celkovém rozsahu 2 m, za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši. Smlouva bude uzavřená mezi MČ Praha 13 a společností PREdistribuce, a.s.

II. ukládá

starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene

Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 29.10.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Zbyněk Pastrňák v. r.

Ing. Josef Zobal v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení