Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 93/2, parc. č. 165/2, parc. č. 165/3 a parc. č. 304/1 v k. ú. Třebonice

23. 05. 2022
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 0211/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 23.05.2022

USNESENÍ číslo UR 0211/2022 ze dne 23.05.2022

30. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 93/2, parc. č. 165/2, parc. č. 165/3 a parc. č. 304/1 v k. ú. Třebonice

Rada městské části

I. doporučuje

ZMČschválit smlouvu o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 93/2, parc. č. 165/2, parc. č. 165/3 a parc. č. 304/1, vše v k. ú. Třebonice, na umístění nového kabelového vedení NN v délce 84 bm. Smlouva bude uzavřena mezi MČ Praha 13 a společností PREdistribuce, a. s., za jednorázovou úhradu ve výši 29.400 Kč. K této částce se připočte DPH v zákonné výši.

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení