Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí – převod majetku z projektu MAP II subjektům, jejichž zřizovatelem není MČ Praha 13

30. 08. 2021
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0386/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 30.08.2021

USNESENÍ číslo UR 0386/2021 ze dne 30.08.2021

38. Smlouvy o bezúplatném převodu movitých věcí – převod majetku z projektu MAP II subjektům, jejichž zřizovatelem není MČ Praha 13

Rada městské části

I. schvaluje

převod movitého majetku zakoupeného v rámci projektu MAP II na následující subjekty

1/ Bilingvální MŠ pro sluchově postižené, s.r.o., Kč 61.218,80

2/ ZŠ praktická a ZŠ speciální Lužiny Kč 57.061,99

3/ Základní škola Řeporyje Kč 56.191,99

4/ Mateřská škola Řeporyje Kč 58.830,60

5/ Mateřská škola Domeček, o.p.s., Kč 54.559,80

6/ Soukromá ZUŠ – Škola pro radost, v.o.s., Kč 54.269,29

7/ MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha Kč 58.816,92

8/ Církevní mateřská škola Srdíčko Kč 56.627,79

9/ Anglofonní základní škola Kč 52.208,99

10/ Villa Luna – mezinárodní MŠ a jesle Kč 50.800,80

11/ Soukromá mateřská škola Korálek, s.r.o., Kč 18.344,80

II. pověřuje

místostarostku RNDr. Marcelu Plesníkovou podpisem smluv o beúplatném převodu movitých věcí

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 15.09.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

Dokumenty ke stažení