Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Smlouvy o vypořádání závazků

07. 11. 2022
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0426/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

17. schůze rady MČ z 07.11.2022

USNESENÍ číslo UR 0426/2022 ze dne 07.11.2022

8. Smlouvy o vypořádání závazků

Rada městské části

I. bere na vědomí

důvodovou zprávu

II. schvaluje

uzavření smluv o vypořádání závazků s obchodními společnostmi: GORDIC spol s.r.o.; Král – zahradnické práce s.r.o.; Blažek s.r.o.

III. ukládá

místostarostce RNDr. Marcele Plesníkové podepsat

1. smlouvu o vypořádání závazků s obchodní společností GORDIC spol s.r.o

2. smlouvu o vypořádání závazků s obchodní společností Král – zahradnické práce s.r.o.

Zodpovídá: místostarostka RNDr. Marcela Plesníková, termín: 30.11.2022

IV. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi podepsat Smlouvu o vypořádání závazků s obchodní společností BLAŽEK s.r.o.

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 30.11.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení