Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas MR se zápisem do seznamu správců konkurzních podstat u KOS

06. 04. 1999
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 177/1999

I. NEMá NÁMITEK

proti zapsání JUDr. Bareše do seznamu správců konkurzních podstat u KOS na jeho vlastní žádostII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 20.04.99pozvat JUDr. Bareše na jednání MR, aby osvětlil důvody svého zájmu o výkon funkce správce konkurzních podstat