Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas s kácením 1 ks borovice (Pinus nigra) na pozemku parc. č. 2229/2 v k. ú. Stodůlky

21. 02. 2022
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 0068/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

4. schůze rady MČ z 21.02.2022

USNESENÍ číslo UR 0068/2022 ze dne 21.02.2022

13. Souhlas s kácením 1 ks borovice (Pinus nigra) na pozemku parc. č. 2229/2 v k. ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s tím, aby odbor životního prostředí MČ Praha 13 provedl kácení 1 ks borovice (Pinus nigra) na pozemku parc. č. 2229/2 v k. ú. Stodůlky z důvodu nevhodného vysazení

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit odboru životního prostředí MČ Praha 13 prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 04.03.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení