Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas s kácením 1 ks ořešáku královského na pozemku parc. č. 2023 v k.ú. Jinonice

13. 09. 2021
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 0403/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 13.09.2021

USNESENÍ číslo UR 0403/2021 ze dne 13.09.2021

9. Souhlas s kácením 1 ks ořešáku královského na pozemku parc. č. 2023 v k.ú. Jinonice

Rada městské části

I. souhlasí

s tím, aby odbor životního prostředí MČ Praha 13 provedl kácení 1 ks ořešáku královského (Junglans regia) na pozemku parc. č. 2023 v k.ú. Jinonice

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit odboru životního prostředí MČ Praha 13 prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 30.09.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení