Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas s kácením 2 ks borovice černé (Pinus nigra) na pozemku parc. č. 2688/27 v k.ú.Stodůlky

14. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 0096/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

5. schůze rady MČ z 14.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0096/2022 ze dne 14.03.2022

20. Souhlas s kácením 2 ks borovice černé (Pinus nigra) na pozemku parc. č. 2688/27 v k.ú.Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s tím, aby odbor životního prostředí MČ Praha 13 provedl kácení 2 ks borovice černé (Pinus nigra) na pozemku parc. č. 2688/27 v k. ú. Stodůlky z důvodu nevhodného vysazení

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit žadateli prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 25.03.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení