Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas s kácením stromů v k.ú.Stodůlky

27. 09. 2021
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 0419/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

16. schůze rady MČ z 27.09.2021

USNESENÍ číslo UR 0419/2021 ze dne 27.09.2021

7. Souhlas s kácením stromů v k.ú.Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s tím, aby odbor životního prostředí MČ Praha 13 provedl kácení stromů na pozemcích parc. č. 22/10 – 1 ks třešně (Prunus), parc. č. 2235/2 – 1 ks smrku pichlavého (Picea pungens), parc. č. 1086/1 a 12/14 – 3 ks sakury ozdobné (Prunus serrulata), parc. č. 151/152 a 155/18 – 1 ks lípy srdčité (Thilia cordala) a 1 ks smrku ztepilého (Picea abies), parc. č. 2227/1 – 1 ks smrku ztepilého (Picea abies), parc. č. 1086/9 – 1 ks habru obecného (Carpinus betulus), parc.č. 1104/5 – 1 ks třešně (Prunus), 1 ks jabloně (Malus) a 1 ks jasanu ztepilého (Fraxinus exelsior), vše v k.ú. Stodůlky

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit odboru životního prostředí MČ Praha 13 prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 08.10.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení