Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas s kácením stromů v k.ú. Stodůlky

11. 10. 2021
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0448/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

17. schůze rady MČ z 11.10.2021

USNESENÍ číslo UR 0448/2021 ze dne 11.10.2021

14. Souhlas s kácením stromů v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

s tím, aby odbor životního prostředí MČ Praha 13 provedl kácení stromů na pozemcích parc. č. 2860/10

– 1 ks jeřábu (Sorbus aucuparia), parc. č. 1105 – 2 ks jabloně (Malus sp.), parc. č. 1165/75 – 1 ks hrušně (Pyrus sp.) a parc. č. 22/13 – 1 ks jabloně (Malus sp.), vše v k.ú. Stodůlky

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit žadateli prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 15.10.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení