Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas s realizací sadových úprav v rámci obnovy historické Krteňské cesty v lokalitě Třebonic

25. 04. 2022
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 0162/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

8. schůze rady MČ z 25.04.2022

USNESENÍ číslo UR 0162/2022 ze dne 25.04.2022

16. Souhlas s realizací sadových úprav v rámci obnovy historické Krteňské cesty v lokalitě Třebonic

Rada městské části

I. souhlasí

s tím, aby odbor životního prostředí MČ Praha 13 na pozemcích parc. č. 291/10, parc. č. 334, parc. č. 374/2, parc. č. 375 v k. ú. Třebonice provedl sadové úpravy a umístění drobného mobiliáře a herních prvků – hracích tabulí a fitness prvků a obnovu tůňky v rámci obnovy historické Krteňské cesty v lokalitě Třebonic a na pozemku parc. č. 374/3 v k. ú. Třebonice drobné sadové úpravy

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit žadateli prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 10.05.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení