Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 1086/9 v k.ú. Stodůlky

11. 10. 2021
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0441/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

17. schůze rady MČ z 11.10.2021

USNESENÍ číslo UR 0441/2021 ze dne 11.10.2021

7. Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 1086/9 v k.ú. Stodůlky

Rada městské části

I. souhlasí

se vstupem na pozemek parc. č.1086/9 v k.ú. Stodůlky za účelem zateplení „Bytového domu Lýskova 2072/55, Praha 13 – Stodůlky“ s tím, že před zahájením stavebních prací uzavře investor s MČ Praha 13 na pronájem předmětného pozemku nájemní smlouvu. Tento souhlas se vydává ke stavebnímu řízení.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit žadateli prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 20.10.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení