Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 2131/400 v k.ú. Stodůlky za účelem opravy přístupových chodníků a ramp k bytovému domu

25. 10. 2021
Rada
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: UR 0465/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

18. schůze rady MČ z 25.10.2021

USNESENÍ číslo UR 0465/2021 ze dne 25.10.2021

11. Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 2131/400 v k.ú. Stodůlky za účelem opravy přístupových chodníků a ramp k bytovému domu

Rada městské části

I. souhlasí

s tím, aby na vlastní náklady Bytové družstvo Harmonie provedlo opravu přístupových chodníků a ramp k bytovému domu na pozemku parc. č. 2131/400 v k.ú. Stodůlky, který je svěřen MČ Praha 13, v ulici Píškova č.p. 1950 a 1951 přední vchod, č.p. 1953 přední a zadní vchod a č.p. 1954 zadní vchod

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit žadateli prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 10.11.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení