Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 2342/317 v k.ú. Stodůlky v souvislosti s úpravou okapového chodníku k vybudování vchodu do nebytové jednotky č. 2241/101

24. 01. 2022
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 0024/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

2. schůze rady MČ z 24.01.2022

USNESENÍ číslo UR 0024/2022 ze dne 24.01.2022

10. Souhlas se vstupem na pozemek parc. č. 2342/317 v k.ú. Stodůlky v souvislosti s úpravou okapového chodníku k vybudování vchodu do nebytové jednotky č. 2241/101

Rada městské části

I. souhlasí

se vstupem na pozemek parc. č. 2342/317 v k.ú. Stodůlky v souvislosti s úpravou okapového chodníku k vybudování vchodu do nebytové jednotky č. 2241/101 v ul. Přecechtělova č.p. 2241 dle přiložené projektové dokumentace. Před zahájením stavebních prací uzavře investor s MČ Praha 13 na předmětný pozemek výpůjční smlouvu. Tento souhlas nenahrazuje stanovisko orgánu státní správy.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit žadateli prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 10.02.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení