Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 132, parc. č. 150/2, parc. č. 153/1, parc. č. 165/2, parc. č. 179/1, parc. č. 311 a parc. č. 560, vše v k.ú. Třebonice

20. 12. 2021
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 0552/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 20.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0552/2021 ze dne 20.12.2021

12. Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 132, parc. č. 150/2, parc. č. 153/1, parc. č. 165/2, parc. č. 179/1, parc. č. 311 a parc. č. 560, vše v k.ú. Třebonice

Rada městské části

I. souhlasí

se vstupem na pozemky parc. č. 132, parc. č. 150/2, parc. č. 153/1, parc. č. 165/2, parc. č. 179/1, parc. č. 311 a parc. č. 560, vše v k.ú. Třebonice, za účelem obnovy stávajících kabelů VN a NN za nové a stávající přípojkové skříně budou obnoveny za modernější, dle přiložené projektové dokumentace. Před zahájením stavebních prací uzavře investor s MČ Praha 13 na předmětné pozemky nájemní smlouvu.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit žadateli prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 10.01.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení