Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. parc.č. 2131/98, parc.č. 2131/107, parc.č. 2131/110, parc.č. 2131/112, parc.č. 2131/118 a parc.č. 2131/127, vše v k.ú. Stodůlky, za účelem obnovy stávajících kabelů 22kV za nové

20. 12. 2021
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 0553/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

22. schůze rady MČ z 20.12.2021

USNESENÍ číslo UR 0553/2021 ze dne 20.12.2021

13. Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. parc.č. 2131/98, parc.č. 2131/107, parc.č. 2131/110, parc.č. 2131/112, parc.č. 2131/118 a parc.č. 2131/127, vše v k.ú. Stodůlky, za účelem obnovy stávajících kabelů 22kV za nové

Rada městské části

I. souhlasí

se vstupem na pozemky parc. č. 2131/98, parc. č. 2131/107, parc. č. 2131/110, parc. č. 2131/112, parc. č. 2131/118 a parc. č. 2131/127, vše v k.ú. Stodůlky, za účelem obnovy stávajících kabelů 22kV za nové, dle přiložené projektové dokumentace. Před zahájením stavebních prací uzavře investor s MČ Praha 13 na předmětné pozemky nájemní smlouvu.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit žadateli prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 10.01.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení