Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka pozemků parc. č. 162/55 a 2186/10 v k. ú. Stodůlky s úpravami přístupového chodníku a schodiště k bytovému domu č.p. 1514

23. 05. 2022
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 0209/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

10. schůze rady MČ z 23.05.2022

USNESENÍ číslo UR 0209/2022 ze dne 23.05.2022

28. Souhlas vlastníka pozemků parc. č. 162/55 a 2186/10 v k. ú. Stodůlky s úpravami přístupového chodníku a schodiště k bytovému domu č.p. 1514

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník pozemků parc. č. 162/55 a parc. č. 2186/10 v k. ú. Stodůlky s tím, aby SVJ Vlachova 1514 realizovalo na vlastní náklady úpravu přístupového chodníku a schodiště k č.p. 1514

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi prostřednictvím odboru MBAI sdělit žadateli stanovisko Rady MČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 31.05.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení