Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 2131/531 v k. ú. Stodůlky se stavbou P13-výstavba VO na schodišti u ul. Zázvorková dle projektové dokumentace

12. 09. 2022
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 0376/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

15. schůze rady MČ z 12.09.2022

USNESENÍ číslo UR 0376/2022 ze dne 12.09.2022

10. Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 2131/531 v k. ú. Stodůlky se stavbou P13- výstavba VO na schodišti u ul. Zázvorková dle projektové dokumentace

Rada městské části

I. souhlasí

se vstupem na pozemek par. č. 2131/531 v k. ú.Stodůlky v rámci stavby P13 – výstavba VO na schodišti u ul. Zázvorkova, za účelem položení nového kabelového vedení VO a výměny skříně ve stávajícím zděném pilíři včetně napojení nového kabelu VO dle projektové dokumentace. Před zahajením prací uzavře investor stavby s MČ Praha 13 nájemní smlouvu na pronájem předmětného pozemku.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi oznámit žadateli prostřednictvím OMBAI stanovisko rady MČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 31.10.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Petr Zeman v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení