Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 2227/1 v k.ú. Stodůlky s napojením parcely č. 1128 v k.ú. Stodůlky na stávající distribuční kabelovou NN síť

21. 06. 2021
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0297/2021

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

12. schůze rady MČ z 21.06.2021

USNESENÍ číslo UR 0297/2021 ze dne 21.06.2021

17. Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 2227/1 v k.ú. Stodůlky s napojením parcely č. 1128 v k.ú. Stodůlky na stávající distribuční kabelovou NN síť

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník pozemku parc. č. 2227/1 v k.ú. Stodůlky s napojením parcely č. 1128 v k.ú. Stodůlky na stávající distribuční kabelovou NN síť, napojení bude realizováno ze stávajícího kabelu NN umístěného na parc. č. 2227/1 (ulice Na Vlku). Před zahájením stavebních prací uzavře stavebník s MČ Praha 13 nájemní smlouvu na pronájem předmětného pozemku.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit žadateli prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 30.07.2021

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení