Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka pozemků parc. č. 2342/292 a parc. č. 2342/295, vše v k. ú. Stodůlky se zateplením a stavebními úpravami bytového domu v ulici Janského/Borovanského čp. 2212-2217

29. 08. 2022
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0340/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

14. schůze rady MČ z 29.08.2022

USNESENÍ číslo UR 0340/2022 ze dne 29.08.2022

31. Souhlas vlastníka pozemků parc. č. 2342/292 a parc. č. 2342/295, vše v k. ú. Stodůlky se zateplením a stavebními úpravami bytového domu v ulici Janského/ Borovanského čp. 2212-2217

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník pozemků parc. č. 2342/292 a 2342/295 v k. ú. Stodůlky se vstupem na pozemky za účelem stavby lešení a skladování materiálu. Před zahájením stavebních prací uzavře investor s MČ Praha 13 nájemní smlouvu na pronájem předmětných pozemků. Souhlas se vydává za účelem vydání stavebního povolení.

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi sdělit žadateli prostřednictvím odboru MBAI stanovisko RMČ Praha 13

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 30.09.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

David Zelený v. r.

místostarosta

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení